Google Maps

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
  Verkoper : de verkoper van de algemene voorwaarden (Damstra USA cars & trucks) 
  Koper: de wederpartij van Verkoper. 

  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

 1. Offerten en prijsopgaven blijven gedurende 14 dagen nadat zij zijn gedaan van kracht en komen daarna, bij gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen. 
 2. Levertijden en - eventuele - reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen. 
 3. Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de koopovereenkomst zoals in lid 1 omschreven en het tijdstip van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van verschuldigde belastingen en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, verhoging van brandstofprijzen etc., behoudt verkoper zich het recht voor om dit prijsverschil aan koper door te berekenen. Zijnerzijds heeft koper alsdan het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, mits deze ontbinding binnen 48 uur na kennisneming door koper van de prijsverhoging, per aangetekende brief gericht aan verkoper wordt ingeroepen.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van verkopers aanbod. Dit kan schriftelijk of via de elektronische weg. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.
 2. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Ook indien het voertuig al op naam geregistreerd staat.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. De uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting van koper tot betaling van de koopsom aan verkoper is een brengschuld. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient de volledige koopsom aan verkoper te zijn voldaan voordat de levering plaatsvindt. 
 3. Indien koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is koper door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Koper is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert aan verkoper een vertragingsrente over de geheel of gedeeltelijk onbetaalde koopsom ad 1,5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van koper om de gehele hoofdsom, vermeerderd met eerdergenoemde rente, aan verkoper te voldoen. 
 4. Indien en zodra koper in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan verkoper te vergoeden alle mogelijke kosten die verkoper zowel in als buiten rechten moet maken in verband met de invordering van de koopsom. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 15% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.

ARTIKEL 7: VERKOOP EN INRUIL

 1. Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende auto en koper in afwachting van de levering van de gekochte auto de in te ruilen auto blijft gebruiken, wordt de in te ruilen auto eerst eigendom van de verkoper nadat de levering en feitelijke overdracht van die auto heeft plaatsgevonden. Tijdens het voortgezet gebruik van de in te ruilen auto door koper tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en het moment van levering van de in te ruilen auto aan verkoper zijn alle kosten verband houdend met en alle schade aan de te ruilen auto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van koper.

ARTIKEL 8 ONDERZOEK, RECLAMES (ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN GARANTIE IS OVEREENGEKOMEN.)

 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen. 
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
 5. Indien een auto wordt verkocht zonder garantie, wat is vermeld op de overeenkomst/faktuur, dan heeft koper geen enkel recht op reclame/garantie. De verkoper is niet aansprakelijk voor wat van kosten dan ook en niet verplicht tot herstel of reparatie van de auto.

ARTIKEL 9: ONTBINDING, OPZEGGING

 1. Indien en zodra koper in verzuim is op grond van artikel 6 lid 3 heeft verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan koper te ontbinden ten gevolge waarvan voor koper de verplichting ontstaat aan verkoper te vergoeden alle kosten, waaronder begrepen de door verkoper geleden schade, de in artikel 6 lid 3 genoemde rente en de door verkoper gederfde winst, veroorzaakt doordat koper toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 
 2. Indien en zodra de koopovereenkomst door verkoper ontbonden wordt omdat koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst tekort schiet is koper aan verkoper een boete verschuldigd ter grootte van 15% van de overeengekomen koopprijs. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid voor verkoper om jegens koper aanspraak te maken op vergoeding van de volledige door verkoper geleden schade, indien deze de genoemde boete overschrijdt.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan verkoper door toeleveranciers) en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
 3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 4. Verkoper is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitenrechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht is verkoper gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.
 5. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 11 REPARATIES 

 1. Aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
 2. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden betreft. Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
 3. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen 14 dagen na laatsbedoelde tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico voor koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
 4. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis en/of toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage, herstel- en/of onderhoudswerkaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN

 1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 


Kentekens

Voor het verkrijgen van een Nederlands kenteken bent u bij ons aan het...

Lees verder

Navigatiesystemen

De originele geïntegreerde navigatie systemen in de Amerikaanse auto’s zijn...

Lees verder

Contact

Bel voor een afspraak of kom langs. De koffie staat voor u klaar!

Meer info

Merken

image-chrysler